Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Nghị định 08/2022 về quan trắc khí thải

Việc quan trắc khí thải (QTKT) công nghiệp cũng được quy định chi tiết hơn trong Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật BVMT 2020 đối với quan trắc định kỳ và tự động, liên tục. Để tìm hiểu rõ quy trình, cách thức cũng như nội dung triển khai bạn có thể tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.

Nghị định 08/2022 về quan trắc khí thải
Quy định về quan trắc khí thải

1. Đối với quan trắc khí thải định kỳ

1.1. Quan trắc bụi, khí thải theo thông số nào?

  • Thông số quan trắc và tần số quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ được quy định cụ thể trong giấy phép môi trường.
  • Thông số sẽ được xác định theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, loại hình sản xuất, nhiên liệu, nguyên liệu, hóa chất, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải; các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường được phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

1.2. Tần suất quan trắc

Dự án lập ĐTM

Đối với dự án hoạt động liên tục thuộc đối tượng lập ĐTM thì tần suất QTKT định kỳ 6 tháng/lần (kim loại nặng, hợp chất hữu cơ), 1 lần/năm (dioxin/furan) và 3 tháng/lần cho các thông số còn lại.

Đối với dự án hoạt động không liên tục thuộc đối tượng lập ĐTM thì tần suất QTKT định kỳ 1 năm/lần (kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, dioxin/furan) và 6 tháng/lần cho các thông số còn lại.

Đối với dự án hoạt động theo thời vụ thuộc đối tượng lập ĐTM thì tần suất QTKT định kỳ đối với kim loại nặng, hợp chất hữu cơ là 1 lần khi dự án hoạt động từ 6 tháng trở xuống; 2 lần khi hoạt động thời vụ trên 6 tháng. Tần suất quan trắc đối với Dioxin/Furan là 1 lần/năm. Các thông số còn lại thực hiện 1 lần khi hoạt động từ 3 tháng trở xuống, 2 lần đối với dự án hoạt động từ 3 – 6 tháng, 3 lần đối với dự án hoạt động thời vụ dài hơn 6 tháng đến dưới 9 tháng, 4 lần đối với trường hợp hơn 9 tháng. Thời gian giữa 2 lần quan trắc tối thiểu 3 tháng.

Dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM

Đối với dự án không thuộc đối tượng lập ĐTM thì tần suất QTKT định kỳ đối với kim loại nặng, hợp chất hữu cơ là 1 lần khi dự án hoạt động từ 6 tháng trở xuống; 2 lần khi hoạt động thời vụ trên 6 tháng. Tần suất quan trắc đối với Dioxin/Furan là 1 lần/năm. Các thông số còn lại thực hiện 1 lần trong trường hợp hoạt động từ 6 tháng trở xuống, 2 lần đối với dự án hoạt động từ 3 – 6 tháng, 3 lần đối với dự án hoạt động thời vụ dài hơn 6 tháng. Thời gian giữa 2 lần quan trắc tối thiểu 6 tháng.

Quan trắc khí thải

2. Quy định về quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục 

Khoản 5, Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục như sau:

  • Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục (có camera theo dõi) và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường có mức lưu lượng hoặc công suất của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định này.
  • Từ ngày 01/01/2025 với nguồn thải có lưu lượng, công suất của công trình, thiết bị xử lý phải được lắp đặt trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
  • Thiết bị quan trắc phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
  • Thông số quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động quy định tại Cột 4 Phụ lục XXIX.
  • Giá trị thông số quan trắc bụi, khí thải tự động liên tục được xác định theo giá trị trung bình của các kết quả đo theo đặc tính kỹ thuật từng thiết bị cho từng thông số.
  • Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát dữ liệu quan trắc khí thải công nghiệp, đánh giá kết quả quan trắc khí thải và so sánh với giá trị tối đa cho các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải. Tổng hợp truyền số liệu quan trắc đến Bộ TNMT, theo dõi thông số bị vượt quy chuẩn cho phép và đề xuất biện pháp xử lý.

Trên đây là một số thông tin về quan trắc khí theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nếu bạn cần tư vấn thực hiện các loại hồ sơ môi trường thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!