Đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo quy định của Nhà nước về việc lập hồ sơ xin giấy phép xả thải bên cạnh việc quan trắc, giám sát chất lượng nước thải thì chủ giấy phép có trách nhiệm quan trắc định kỳ chất lượng nguồn tiếp nhận. Khi cấp phép xả thải, các đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước có thẩm quyền xem xét các quy định quan trắc có quy định trong báo cáo ĐTM hay kế hoạch BVMT đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước
(Hình: Đơn vị cấp giấy phép xả thải)

Vậy nếu Doanh nghiệp tự lập hồ sơ xin giấy phép xả thải thì làm thế nào để xác định đơn vị cấp giấy phép tương ứng? Đối với hồ sơ môi trường này thường có 2 đơn vị cấp giấy phép xả thải có thẩm quyền, trong đó bao gồm:

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập giấy phép xả thải thuộc 2 trường hợp chính sau đây:

  • Dự án xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động nuôi trồng thủy sản.
  • Dự án xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xả thải đối với tất cả các trường hợp còn lại (ngoại trừ các đối tượng thuộc phạm vi của Bộ TNMT).

Những yêu cầu đối với từng trường hợp xả thải của từng cơ quan cấp phép quy định nhằm mục đích bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, bảo đảm mục tiêu chất lượng nguồn tiếp nhận; bảo vệ quyền, lợi ích xả thải hợp pháp của từng cá nhân, tổ chức hiện đang xả thải vào nguồn tiếp nhận.

Trong đó, cơ quan tiếp nhận giấy phép xả thải vào nguồn nước được quy định như sau:

  • Cục Quản lý tài nguyên nước: chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép xả thải do Bộ TNMT cấp.
  • Sở TNMT: chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước do UBND cấp tỉnh cấp.

Những yêu cầu về hồ sơ của mỗi đơn vị cấp giấy phép xả thải

Để được cấp giấy phép xả thải, chủ giấy phép phải nộp 2 bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận. Nếu dự án thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TNMT thì cá nhân, tổ chức phải nộp thêm 1 bộ hồ sơ cho Sở TNMT tại địa phương nơi dự án đang hoạt động.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận thông báo đến chủ giấy phép đề nghị bổ sung, hoàn thiện nội dung theo quy định.

Doanh nghiệp cần lưu ý giấy phép xả thải vào nguồn nước có thời hạn tối đa là 10 năm, tối thiểu 3 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần. Trường hợp muốn gia hạn giấy phép xả thải có thời hạn tối thiểu 2 năm và tối đa 5 năm.

Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Trên đây là những thông tin về đơn vị cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước mà công ty môi trường Hợp Nhất muốn chia sẻ đến Quý Doanh nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu gì về vấn đề này, hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!