khuyến mãi tháng 5-6

3 quy định mới trong Luật BVMT 2020

Luật BVMT 2020 sẽ có những thay đổi, quy định mới trong quản lý môi trường, đặc biệt trong đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường. Về cơ bản luật sẽ bổ sung, điều chỉnh những nội dung mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế và bất cập trong quy định cũ.

Luật BVMT 2020 và quy định mới

 • Luật BVMT bao gồm 14 chương với quy định về BVMT các thành phần môi trường, quy định về lập ĐTM, ĐCM; GPMT, đăng ký môi trường; tăng cường công tác BVMT với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề, KCN, CCN,…
 • Quy định riêng về quan trắc môi trường, hệ thống môi trường, ứng phó sự cố, bồi thường thiệt hại, công cụ kinh tế, quản lý nhà nước và dịch vụ công trực tuyến.
 • Quy định về quản lý CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường, quản lý CTNH, quản lý nước thải, bụi, khí thải cùng kỹ thuật BVMT đối với bãi chôn lấp chất thải.
 • Quy định về đánh giá tác động môi trường, trường hợp lập lại ĐTM, tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư. Đồng thời phân loại lại các dự án đầu tư như làm rõ đối tượng, thay đổi và loại bỏ.
 • Quy định mới về nội dung tham vấn ĐTM, quy định cấp GPMT liên quan đến ĐTM.
 • Một số quy định về đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường thực hiện trong giai đoạn tiền khả thi.

3 quy định mới trong Luật BVMT 2020

Về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Để thực hiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu thì dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo Nghị định 54/2021/NĐ-CP với:

 • Đối tượng thực hiện bao gồm dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư thuộc trường hợp phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy quy định.
 • Nội dung đánh giá sơ bộ gồm sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, quy hoạch và chủ trương BVMT. Chủ dự án chủ động xác định, dự báo tác động môi trường chính về quy mô, công nghệ và địa điểm thực hiện dự án. Cần tiến hành xác định, nhận diện các yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm dự án hoạt động và biện pháp giảm thiểu tác động.
 • Đồng thời, chủ dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy định về giấy phép môi trường

 • Đối tượng bao gồm dự án đầu tư nhóm I, II và III có phát sinh nước thải, khí thải, bụi xả thải ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại được quản lý theo quy định khi đi vào vận hành chính thức.
 • Thời điểm thực hiện trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trước khi cấp GPMT,…
 • Những dự án đã đi vào hoạt động phải xin giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật BVMT 2020.
 • Thời hạn của giấy phép với 7 năm đối với dự án nhóm I và 10 năm đối với dự án thuộc nhóm II, III.

Đăng ký môi trường

 • Đối tượng thực hiện gồm dự án phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT.
 • Thời hạn trước khi dự án đi vào vận hành chính thức, trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng hoặc trước khi xả thải ra môi trường đối với trường hợp không có giấy phép theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định mới trong liên quan đến Luật BVMT 2020 về việc lập báo cáo ĐTM, đăng ký GPMT đối với một số doanh nghiệp. Nếu Quý khách hàng cần tư vấn lập các loại hồ sơ môi trường quan trọng khác như kế hoạch BVMT, giấy phép xả thải vào nguồn nước, đăng ký sổ chủ nguồn thải, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ,… thì hãy liên hệ ngay Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *