Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Tham vấn, thẩm định báo cáo ĐTM Nghị định 40

Theo Nghị định 40 thì hồ sơ báo cáo ĐTM cần phải được cơ quan thẩm định. Nội dung, hồ sơ, thời gian thẩm định đối với các dự án liên tỉnh, các cấp có gì khác nhau?

Lập hồ sơ ĐTM là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện trong giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định về xây dựng hoặc trước khi quyết định đầu tư. Và mỗi dự án chỉ lập một báo cáo ĐTM duy nhất.

Ngoài những vấn đề này, Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Luật BVMT 2020 còn quy định nhiều điểm mới, những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh so với quy định trước đây như tham vấn hay thẩm định báo cáo.

Những quy định về tham vấn thực hiện ĐTM

Đối với dự án liên tỉnh

 • Chủ dự án gửi báo cáo đến UBND cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận văn của chủ dự án, UBND cấp tỉnh tổng hợp ý kiến tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án.

Đối với dự án thuộc UBND huyện

 • Chủ dự án gửi báo cáo đến UBND cấp huyện.
 • Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận văn của chủ dự án, UBND cấp tỉnh tổng hợp ý kiến tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án.

Đối với dự án thuộc UBND cấp xã

 • Chủ dự án gửi báo cáo đến UBND cấp xã.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận văn của chủ dự án, UBND cấp tỉnh tổng hợp ý kiến tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp từ dự án.

Tham vấn, thẩm định báo cáo ĐTM theo Nghị định 40

Những quy định về thẩm định báo cáo ĐTM

Hồ sơ đề nghị thẩm định

 • Chủ dự án nộp đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.
 • Bản báo cáo ĐTM hoàn chỉnh.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật cùng các tài liệu liên quan.
 • Văn bản thẩm tra của tổ chức thẩm tra báo cáo theo đúng quy định.

Nội dung

 • Sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch (nếu có), quy định pháp luật về BVMT, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
 • Sự phù hợp của các phương pháp lập báo cáo ĐTM.
 • Tiến hành xem xét, đánh giá tổng quan, sự phù hợp các công nghệ sản xuất, công trình và hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
 • Phải có kết quả phân tích hiện trạng môi trường.
 • Kết quả đánh giá và dự báo về nguồn thải, quy mô, tính chất của chất thải cùng những tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng hoặc đánh giá, dự báo những rủi ro về sự cố môi trường.
 • Xác định yêu cầu, quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn.
 • Sự phù hợp của các giải pháp BVMT về các công nghệ, phương pháp xử lý chất thải (nước thải, khí thải, CTR, CTNH) cùng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
 • Đánh giá sự phù hợp chương trình giám sát và cam kết BVMT của chủ dự án.

Thời hạn thẩm định

 • Đối với Bộ TNMT thẩm định dự án thuộc thẩm quyền không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối với dự án quan trọng, tác động xấu đến môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm với thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định trong Phụ lục II của Nghị định 40).
 • Đối với Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh không quá 25 ngày. Đối với dự án tác động xấu đến môi trường, nguy cơ gây ô nhiễm với thời hạn thẩm định không quá 30 ngày làm việc.
 • Thời hạn thẩm định thông qua lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy định lập ĐTM và giấy phép môi trường

 • Thực hiện ĐTM và không có giấy phép môi trường với dự án tác động xấu đến môi trường, sử dụng đất, nước mặt làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học hoặc không phát sinh chất thải.
 • Thực hiện ĐTM và giấy phép môi trường với các dự án có quy mô lớn, thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải lập ĐTM trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường trước khi quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành.
 • Phải có GPMT và không cần lập báo cáo ĐTM gồm những dự án không thuộc 2 trường hợp trên có phát sinh chất thải và phải xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định.

Nếu bạn còn bất kỳ nhu cầu nào hoặc cần tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768. Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn trong việc lập hồ sơ, giải quyết các vấn đề về pháp lý, viết báo cáo, tham vấn, lập hội đồng thẩm định để báo cáo được phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!