Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định về phê duyệt báo cáo ĐTM

Dựa theo nhiều quy định mới thì cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM có nhiều thay đổi, vì thế chủ dự án cần nắm rõ để triển khai công việc lập ĐTM theo đúng quy định của pháp luật. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất phải thực hiện thủ tục hành chính để kiểm soát, dự báo những tác động đến môi trường.

Quy định về phê duyệt báo cáo ĐTM

1. Quy định đánh giá tác động môi trường

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 27 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì:

Trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án trước khi vận hành, chủ dự phải thực hiện đánh giá tác động môi trường so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM cho các trường hợp dưới đây:

 • Tăng quy mô, công suất dự án đến mức thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định về luật đầu tư
 • Khi dự án có thay đổi công nghệ sản xuất làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý của các công trình BVMT
 • Thay đổi công nghệ xử lý chất thải làm tăng tác động xấu đến môi trường
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án (trừ dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN phù hợp với quy hoạch phân khu chức năng )
 • Khi dự án có thay đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm tăng ô nhiễm

Chủ đầu tư phải điều chỉnh, bổ sung nội dung của dự án đầu tư, báo cáo ĐTM phù hợp với nội dung, yêu cầu BVMT. Đồng thời còn phải thực hiện đầy đủ nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM. Chủ dự án phải có thông báo kết quả hoàn thành công trình BVMT đến cơ quan phê duyệt trước khi đưa dự án đi vào vận hành chính thức (dự án đầu tư không phải có giấy phép môi trường).

2. Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM có vai trò gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 36 của Luật BVMT 2020 thì quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM là những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc như:

 • Điều kiện để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
 • Phê duyệt các kế hoạch thăm dò, phát triển mỏ
 • Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư phải phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng phải có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Cấp giấy phép môi trường/cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Trường hợp có thay đổi dự án đầu tư, chủ dự án mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM và thông báo đến cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM, cơ quan chuyên môn BVMT cấp tỉnh.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM

Căn cứ theo Điều 35 của Luật BVMT

3.1. Bộ TNMT tổ chức thẩm định

 • Dự án đầu tư Nhóm I (Khoản 3 Điều 28 của Luật này)
 • Dự án đầu tư Nhóm II (quy định điểm c, d, đ và e của khoản 4 Điều 28 của Luật này) với dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, dự án nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ TNMT

3.2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

 • Dự án quốc phòng, an ninh thuộc bí mật nhà nước

3.3. UBND cấp tỉnh

 • Dự án đầu tư trên địa bàn (trừ các trường hợp trên)
 • Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi dự án thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Lập báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với điều kiện thuộc đối tượng quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện ĐTM đối với doanh nghiệp không hề đơn giản mà phụ thuộc vào nhiều yêu cầu khác nhau.

Hãy liên hệ ngay với Công ty đánh giá tác động môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn và hỗ trợ.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!