Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Điều kiện để thực hiện báo cáo ĐTM

Việc lập ĐTM cần tiến hành sau khi dự án có chủ trương đầu tư cho dự án. Vậy chấp thuận chủ trường được triển khai theo thủ tục hồ sơ nào? Và báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo những nội dung quy định gì?

Điều kiện thực hiện báo cáo ĐTM
Điều kiện thực hiện báo cáo ĐTM

1. Thủ tục hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

1.1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án đầu tư

Theo Điều 34, Luật BVMT 2020, hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiện cứu khả thi của dự án đầu tư.

1.2. Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương

 • Cần đánh giá sự phù hợp dự án với quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị và đơn vị hành chính – kinh tế.
 • Nhu cầu sử dụng đất, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế – xã hội hoặc đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT.
 • Cần đánh giá ưu đãi đầu tư, hưởng ưu đãi, công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định hoặc lấy ý kiến công nghệ.
 • Đánh giá sự phù hợp dự án với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở, phương án phân kỳ đầu tư, phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị,…

2. Quy định thẩm định báo cáo ĐTM

Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án đầu tư Nhóm I và Nhóm II phải thực hiện ĐTM, mỗi dự án chỉ lập 1 ĐTM duy nhất chỉ thay đổi thuộc các trường hợp dưới đây:

 • Tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi làm tăng tác động xấu đến môi trường.
 • Thay đổi công nghệ sản xuất, xử lý chất thải, vị trí xả thải, bổ sung ngành nghề, thu hút đầu tư.

3. Nội dung thẩm định nội dung báo cáo ĐTM

 • Xuất xứ của dự án, căn cứ pháp lý, phương pháp lập ĐTM.
 • Đánh giá sự phù hợp dự án với quy hoạch BVMT cùng với quy định khác.
 • Lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình cùng với những hoạt động của dự án tác động xấu đến môi trường.
 • Xác định điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học, đánh giá hiện trạng môi trường, nhận dạng tác động xấu, yếu tố nhạy cảm, thuyết minh sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Xác định nhận dạng, đánh giá tác động môi trường, chất thải phát sinh theo từng giai đoạn của dự án, quy mô, tính chất, tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, yếu tố nhạy cảm, tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường.
 • Xác định công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải.
 • Xác định biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đầu tư đến môi trường, phương án cải tạo, phục hồi, bồi hoàn đa dạng sinh học, phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

4. Chuẩn bị hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM

 • Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM.
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương.
Quy trình thực hiện báo cáo ĐTM
Quy trình thực hiện báo cáo ĐTM

5. Quy định thẩm định báo cáo ĐTM

 • Cơ quan thẩm định thành lập hội đồng thẩm định ít nhất 7 thành viên.
 • Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia.
 • Hội đồng thẩm định không có sự tham gia của chuyên gia.
 • Dự án có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi thì hội đồng thẩm định phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình, lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận trước khi phê duyệt kết quả thẩm định.
 • Thành viên hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, viết nhận xét nội dung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình.
 • Cơ quan thẩm định xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến các thành viên hội đồng thẩm định làm căn cứ quyết định phệ duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

5.1. Thời hạn thẩm định

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 34, Luật BVMT 2020;

 • Dự án đầu tư nhóm I không quá 45 ngày.
 • Dự án đầu tư nhóm II không quá 30 ngày.
Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM
Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM

5.2. Cần đánh giá sơ bộ tác động môi trường

 • Đánh giá sự phù hợp địa điểm thực hiện cùng với chiến lược, quy hoạch, nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, tỉnh.
 • Tiến hành nhận dạng, dự báo tác động xấu dựa trên quy mô, công nghệ sản xuất, địa điểm thực hiện.
 • Đánh giá yếu tố nhạy cảm môi trường.
 • Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, xử lý chất thải, địa điểm triển khai dự án cùng biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
 • Xác định vấn đề môi trường chính, phạm vi tác động của dự án trong phạm vi cho phép.

Nếu dự án của bạn thuộc đối tượng lập ĐTM thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline: 0938.857.768 để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục hành chính về ĐTM một cách chính xác, nhanh chóng và chi phí cạnh trang nhất.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!