Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thời gian lập hồ sơ môi trường theo Luật mới

Trong các Luật môi trường mới có quy định lại thời gian thực hiện các loại hồ sơ môi trường của doanh nghiệp. Căn cứ vào đó, dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tiến hành lập hồ sơ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là thời điểm thực hiện của một số HSMT quan trọng của doanh nghiệp.

Đánh giá tác động môi trường chiến lược

 • Luật BVMT 2014 thì đánh giá tác động môi trường chiến lược được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
 • Luật BVMT 2020 thì đánh giá tác động môi trường chiến lược được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng quy hoạch

Thời gian lập với ĐTM

 • So với luật cũ (Luật BVMT 2014) thì việc lập ĐTM trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trước khi triển khai các quá trình xây dựng
 • Luật BVMT 2020 có quy định tại Điều 31 thì thực hiện đánh giá tác động môi trường triển khai đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đối với giấy phép môi trường

Dựa theo Khoản 2 Điều 42 của Luật môi trường thì GPMT được thực hiện khi:

 • Dự án thuộc đối tượng lập ĐTM thì cần làm hồ sơ cấp GPMT trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
 • Dự án không phải lập ĐTM thì tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT theo quy định
 • Với dự án quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật môi trường đang vận hành thử nghiệm công trình trước ngày Luật này có hiệu lực thì chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ cấp GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm nhưng chậm chất trước 45 ngày đối với GPMT cấp Bộ, trước 30 ngày với GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
 • Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, dịch vụ tập trung, CCN quy định tại khoản 2 Điều 39 thì trong thời hạn 36 tháng kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành phải lập hồ sơ cấp GPMT

Thời gian để lập hồ sơ môi trường theo luật mới

Thời gian lập đăng ký môi trường

Tại Khoản 6 Điều 49 có quy định thời điểm phải đăng ký môi trường, cụ thể:

 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 và thuộc đối tượng lập ĐTM thì tiến hành đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức
 • Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 49 và không thuộc đối tượng lập ĐTM thì tiến hành đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành

Vận hành thử nghiệm cần lập vào thời gian nào?

Dựa vào khoản 6 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải gồm:

 • Từ 3 – 6 tháng (khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN và dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II của Nghị định này)
 • Không quá 6 tháng cho các dự án đầu tư khác và phải đảm bảo việc đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải
 • Gia hạn vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng, dự án đầu tư quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn thì thời gian vận hành kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép

Đối với báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Dựa vào khoản 2 Điều 119 của Luật BVMT 2020 thì:

 • Báo cáo công tác BVMT hằng năm thì kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12
 • Báo cáo công tác BVMT thực hiện đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Nếu căn cứ vào những quy định trên mà bạn vẫn chưa lập bất kỳ loại hồ sơ nào thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768. Vì nếu chưa có HSMT mà cơ sở đã đi vào hoạt động chính thức sẽ bị cơ quan Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!