Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Quy định quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là một trong những mối quan tâm hàng đầu ở nhiều địa phương khi thực trạng ô nhiễm, công tác quản lý sơ sài, kém hiệu quả diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Mới đây, Luật BVMT 2020 quy định rõ một số điều đối với CTRSH như phân loại, chi phí xử lý, xử lý ô nhiễm, cải tạo bãi chôn lấp cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý từng địa phương trong vấn đề này.

Trả phí cao khi không phân loại chất thải

Phân loại rác thải

Đối với chất thải rắn sinh hoạt có thể tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm phát sinh từ cá nhân, hộ gia đình bắt buộc phải phân loại theo đúng quy định của Luật BVMT 2020. Theo đó, CTR sẽ phân thành:

  • Chất thải rắn chuyển giao đến tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH áp dụng với thành phần có khả năng tái sử dụng, tái chế.
  • Chất thải thực phẩm và CTRSH khác cần chứa trong bao bì theo quy định để chuyển giao đến cơ sở thu gom, vận chuyển.
  • Đối với chất thải thực phẩm thường dùng làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi.

Thu gom và vận chuyển

Đối với chất thải rắn từ hộ gia đình, cá nhân sẽ phân loại theo quy định mà không cần chi trả phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. UBND các địa phương sẽ có quy định trong thu gom, tái chế chất thải rắn chứa trong bao bì. Với những cá nhân, tổ chức không phân loại rác sẽ phải chi trả mức phí dịch vụ cao hơn.

Riêng với những đơn vị thu gom, vận chuyển sẽ từ chối thu gom, vận chuyển đối với trường hợp các gia đình, cá nhân không phân loại không dùng đúng bao bì theo quy định. Các cơ sở thu gom cần phối hợp với UBND cấp xã, cộng đồng, dân cư, đại diện khu dân cư để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom.

Xem thêm bài viết về quy định mới trong quản lý chất thải nguy hại!

Thuế, phí và vay vốn xử lý chất thải

Quy định về quản lý chất thải sinh hoạt

Để quá trình quản lý và xử lý CTRSH hiệu quả, trong thời gian tới Bộ TNMT sẽ ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý, hướng dẫn mô hình xử lý ở đô thị hay nông thôn, đề xuất phương án định giá dịch vụ xử lý, cùng với kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý CTRSH của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, quy định giá cụ thể cho dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, quy định về hình thức và mức kinh phí chi trả đối với việc thu gom, vận chuyển và xử lý dựa vào khối lượng chất thải.

Từng địa phương cần xây dựng và vận hành khu xử lý CTRSH, bố trí kinh phí đầu tư hệ thống thu gom, lưu trữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải.

Đối với các cơ sở quy mô nhỏ

Một quy định mới mà luật BVMT 2020 có nêu rõ đối với cơ sơ xử lý quy mô nhỏ, còn sử dụng công nghệ lạc hậu cũng như không khuyến khích sử dụng công nghệ chôn lấp truyền thống (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Đồng thời, những cơ sở tái chế, xử lý CTR sẽ nhận được nhiều ưu đãi về thuế, phí, vay vốn nhằm thúc đẩy hoạt động xã hội hóa trong công tác quản lý CTRSH. Cần thu hút các nhà đầu tư tham gia để phát triển dự án thu gom, xử lý bằng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Luật BVMT mới cũng quy định đối với nội dung cải tạo, phục hồi môi trường với bãi chôn lấp CTRSH. Khuyến khích chủ đầu tư, cơ sở xử lý phải có trách nhiệm ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ TNMT sẽ xây dựng Nghị định quy định chi tiết định giá dịch vụ, quy định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý, kỹ thuật trong phân loại, thu giá dịch vụ theo khối lượng, xác định tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý, mô hình xử lý CTRSH đô thị – nông thôn, đóng bãi chôn lấp sau khi dừng hoạt động.

Truy cập website hosomoitruong.com.vn để có thêm nhiều thông tin về các quy định môi trường!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!