Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Phương án cải tạo môi trường cho doanh nghiệp

Ngoài việc lập các loại hồ sơ môi trường theo quy định thì các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp còn phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khái niệm này, Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định rõ và chi tiết liên quan đến lĩnh vực này.

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho đối tượng nào?

Đối với trường hợp lập mới

 • Áp dụng với dự án thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản đã có phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Áp dụng với cơ sở khai thác khoáng sản đã có phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối với trường hợp làm lại

 • Các dự án phải lập lại ĐTM theo đúng quy định.
 • Khi chủ dự án đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với nội dung phương án đã phê duyệt trước đó.
 • Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi không đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường.

Phương án cải tạo, phục hồi có nội dung gì?

 • Chủ dự án phải đề xuất cũng như lựa chọn, đánh giá, phân tích các giải pháp để cải tạo, phục hồi môi trường theo hướng tốt nhất.
 • Lên danh sách tất cả danh mục, khối lượng từ các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường phù hợp với phương án lựa chọn trước đó.
 • Phải xác định kế hoạch, phân chia theo từng giai đoạn, xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường và kế hoạch, xác nhận hoàn thành phương án.
 • Lập dự toán kinh phí tiến hành cải tạo phục hồi môi trường cho từng hạng mục cùng các khoản tiền ký quỹ theo đúng lộ trình đã chuẩn bị.

Cơ quan nào phê duyệt?

 • Đối với Bộ TNMT thì thẩm định phê duyệt theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường với dự án khai thác khoáng sản do Bộ TNMT cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trình tự thực hiện theo thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM.
 • Đối với UBND cấp tỉnh thì thẩm định phê duyệt theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường với dự án khai thác khoáng sản do UBND cấp tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Đồng thời các quy trình thực hiện theo quy định về cải tạo, phục hồi môi trường của dự án hoạt động khai thác khoáng sản.

Cải tạo, phục hồi môi trường có phải ký quỹ môi trường?

 • Số tiền ký quỹ được tính toán phải đảm bảo đủ kinh phí thực hiện theo đúng nội dung của phương án đã phê duyệt.
 • Quá trình tính toán phải phù hợp với định mức, đơn giá từng địa phương trong từng thời điểm lập phương án.
 • Theo quy định thì các dự án khai thác khoáng sản phải tiến hành ký quỹ hàng năm theo từng giai đoạn và ký quỹ tại quỹ BVMT ở địa phương.
 • Lãi suất từ việc ký quỹ cho vay của quỹ BVMT được tính từ thời điểm ký quỹ. Các cá nhân, tổ chức chỉ hưởng lãi suất một lần khi dự án đóng mỏ khoáng sản.
 • Hoàn trả tiền ký quỹ khi chủ dự án hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường.

Xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi khi dự án hoàn thành nội dung phương án sẽ được phê duyệt hồ sơ hoàn thành theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình xác nhận hoàn thành nội dung phương án sẽ lồng ghép với đề án đóng cửa mỏ. Như vậy, báo cáo công tác thực hiện phương án và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đến cơ quan phê duyệt và cơ quan quản lý về BVMT tại địa phương trước ngày 31/01 hằng năm.

Trên đây là một số quy định về lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Ngoài ra, nếu như doanh nghiệp của bạn cần tư vấn thêm các loại HSMT khác thì hãy liên hệ ngay với Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!