Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là hoạt động đánh giá nghiệm thu các công trình xử lý chất thải dựa theo quyết định phê duyệt báo cáo đtm của dự án. Đặc biệt, sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải phải được VHTN để phù hợp cũng như đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị tương ứng, các công trình xử lý chất thải bao gồm xử lý nước thải, khí thải, bụi, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

1. Khi nào cần lập kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải?

Theo Điều 46, Luật BVMT 2020, chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại), sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện VHTN công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình VHTN toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Lập kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải (XLCT) chỉ diễn ra khi dự án đã hoàn thành tất cả các công trình xử lý chất thải theo đúng quy định. Đặc biệt các ngành sản xuất khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nhiều chất thải như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại,… Và để xử lý an toàn nguồn thải phát sinh cần đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường tối ưu. 

Trong khi đó, việc lập kế hoạch nhằm đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải. Song song, chủ dự án có kế hoạch điều chỉnh và VHTN hệ thống phù hợp với hệ thống xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với các đối tượng đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý chất thải để đưa vào vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án. Hoặc trong từng phân kỳ của dự án hoặc cho từng hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập.

Các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
  • Căn cứ Nghị định 08/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT;
  • Căn cứ Thông tư 02/2022TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý dịch vụ quan trắc môi trường.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Các bước lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Bước 1: Chủ dự án lên kế hoạch VHTN gửi đến cơ quan chuyên môn.

Bước 2: Tiến hành xem xét hồ sơ:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT tiến hành kiểm tra và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

  • Trong trường hợp các công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu thì trong thời hạn 5 ngày, Sở TNMT thông báo văn bản báo cáo kết quả kiểm tra công trình xử lý chất thải để chủ dự án VHTN hệ thống.
  • Trường hợp kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình XLCT không đạt yêu cầu thì chủ dự án phải hoàn thành trước khi VHTN.

Theo đó, Sở TNMT chủ trì và phối hợp với chủ dự án để kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trong thời điểm cần thiết.

Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm thì Sở TNMT thông báo kết quả kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho chủ dự án.

Hồ sơ lập kế hoạch vận hành thử nghiệm 

  • 01 văn bản thông báo kế hoạch VHTN của dự án.
  • 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm báo cáo ĐTM của dự án.

Thời gian vận hành thử nghiệm

 Thời gian VHTN công trình xử lý chất thải được tính từ thời điểm bắt đầu VHTN được quy định như sau:
 – Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn (quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
 – Thời gian VHTN đối với các dự án khác do chủ dự án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định;
    – Trường hợp phải gia hạn quá trình VHTN, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06 tháng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời gian vận hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

Thời gian hoàn thiện kế hoạch VHTN

  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận kiểm tra, trả lời về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản thông báo thì tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải.
  • Trong 5 ngày làm việc có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án VHTN.

Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về tư vấn hồ sơ môi trường doanh nghiệp và thiết kế hệ thống xử lý thì quý khách hàng hãy liên hệ ngay Hotline: 0938.857.768 để được công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất tư vấn lập kế hoạch VHTN cùng các loại hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp nhé!

Bộ phận Truyền thông & Marketing: Tổng hợp

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!