Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải là hoạt động đánh giá nghiệm thu các công trình xử lý chất thải dựa theo quyết định phê duyệt báo cáo đtm của dự án. Đặc biệt, sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải phải được vận hành thử nghiệm để phù hợp cũng như đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, thiết bị tương ứng, các công trình xử lý chất thải bao gồm xử lý nước thải, khí thải, bụi, CTR và CTNH.

Khi nào cần lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải?

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình XLCT chỉ diễn ra khi dự án đã hoàn thành tất cả các công trình xử lý chất thải theo đúng quy định. Đặc biệt các ngành sản xuất khi đi vào hoạt động sẽ phát sinh nhiều chất thải như nước thải, khí thải, CTR, CTNH,… Và để xử lý triệt để nguồn thải phát sinh cần đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải nhằm BVMT tối ưu.

Trong khi đó, lập kế hoạch vận hành thử nghiệm nhằm đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải. Song song, chủ dự án có kế hoạch điều chỉnh và vận hành thử nghiệm hệ thống phù hợp với hệ thống xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với các đối tượng đầu tư xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý chất thải để đưa vào vận hành thử nghiệm đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án. Hoặc trong từng phân kỳ của dự án hoặc cho từng hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập.

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải
(Hình: Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống)

Các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
  • Căn cứ Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mộ số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT.
  • Căn cứ Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý dịch vụ quan trắc môi trường.

Các bước lập kế hoạch vận hành thử nghiệm

Bước 1: Chủ dự án lên kế hoạch vận hành thử nghiệm gửi đến cơ quan chuyên môn.

Bước 2: Tiến hành xem xét hồ sơ:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT tiến hành kiểm tra và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

  • Trong trường hợp các công trình xử lý chất thải đạt yêu cầu thì trong thời hạn 5 ngày, Sở TNMT thông báo văn bản báo cáo kết quả kiểm tra công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm hệ thống.
  • Trường hợp kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải không đạt yêu cầu thì chủ dự án phải hoàn thành trước khi vận hành thử nghiệm.

Theo đó, Sở TNMT chủ trì và phối hợp với chủ dự án để kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trong thời điểm cần thiết.

Bước 3: Sau khi kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm thì Sở TNMT thông báo kết quả kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho chủ dự án.

Hồ sơ lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

  • 01 văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án.
  • 01 bản sao quyết định phê duyệt kèm báo cáo ĐTM của dự án.

Thời gian hoàn thiện kế hoạch vận hành thử nghiệm

  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận kiểm tra, trả lời về tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.
  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản thông báo thì tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải.
  • Trong 5 ngày làm việc có văn bản thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm.
Công ty tư vấn dịch vụ hồ sơ môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về tư vấn hồ sơ môi trường doanh nghiệp và thiết kế hệ thống xử lý thì Quý KH hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để được công ty môi trường Hợp Nhất tư vấn lập kế hoạch vận hành thử nghiệm cùng các loại hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp nhé!