Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ môi trường cơ sở khám chữa bệnh

Các phòng khám chữa bệnh thuộc đối tượng phải triển khai những thủ tục hồ sơ môi trường nào? Căn cứ pháp lý dựa theo những quy định nào? Làm sao để thực hiện?

Lập báo cáo ĐTM, GPMT cơ sở khám chữa bệnh

Dựa vào thông tin mà chủ dự án cung cấp thì khối lượng xả thải của phòng khám 850 m3/ngày đêm nên thuộc đối tượng phải lập ĐTM và Giấy phép môi trường. Căn cứ theo phụ lục IV của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án thuộc dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động đến môi trường.

Tại Điều 30 của Luật BVMT 2020 thì đối tượng lập đánh giá tác động môi trường thuộc dự án đầu tư Nhóm I, II. Và dựa theo Điều 39 của Luật BVMT thì dự án đầu tư nhóm I, II và III thuộc đối tượng lập hồ sơ cấp GPMT.

Đối với báo cáo ĐTM

  • Thời hạn lập ĐTM: thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM: điểm b Khoản 1 Điều 35 của Luật BVMT thì dự án đầu tư nhóm II do Bộ TNMT tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM
  • Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày (điểm b Khoản 6 Điều 34 của Luật BVMT 2020)
  • Những thay đổi của dự án đầu tư trước khi vận hành cần:

+ Đánh giá tác động môi trường: dự án thay đổi khi tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất làm tăng tác động xấu đến môi trường

+ Báo cáo đến cơ quan Nhà nước: dự án cấp GPMT khi có thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả thải, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư

+ Chủ dự án tự đánh giá tác động môi trường đối với những trường hợp khác

Hồ sơ môi trường cơ sở khám chữa bệnh

Đối với việc cấp GPMT

  • Tổng hợp nội dung cấp GPMT: nguồn phát sinh chất thải, công trình, thiết bị xử lý chất thải; loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu cùng các yêu cầu BVMT khác
  • Thẩm quyền cấp phép: UBND cấp tỉnh (dự án đầu tư nhóm II nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên)
  • Thời hạn cấp phép: không quá 30 ngày đối với GPMT thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh
  • Thời hạn: 10 năm

Lập báo cáo quan trắc môi trường cơ sở khám chữa bệnh

Sau khi dự án đã hoàn thành việc lắp đặt công trình, thiết bị xử lý nước thải quy mô lớn thì cần tiến hành quan trắc môi trường. Vì phòng khám thuộc dự án Nhóm II có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng 850 m3/ngày đêm nên việc quan trắc môi trường nước thải là không tránh khỏi.

Quan trắc phải đảm bảo việc thực hiện quá trình thu thập số liệu, phân tích và đánh giá hiện trạng phát sinh nguồn thải. Dữ liệu quan trắc phải đảm bảo thực hiện đủ thông số, tần suất, thời hạn theo đúng đặc tính nguồn thải. Với nguồn thải quy mô lớn cần tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục để giám sát dữ liệu quan trắc, đánh giá kết quả quan trắc, theo dõi, kiểm tra cũng như phát hiện thông số vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường xử lý theo quy định.

Như vậy với trường hợp cơ sở, phòng khám chữa bệnh vì có mức phát thải lưu lượng lớn nên thuộc đối tượng phải lập ĐTM, cấp GPMT cũng như quan trắc nước thải theo đúng quy định. Chủ dự án cần dựa theo các quy định của các Luật môi trường mới để xác định chính xác đối tượng, cơ quan thẩm định, thời hạn cũng như những thay đổi khác liên quan đến việc cấp, cấp lại, thu hồi hồ sơ môi trường.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!