Giấy phép môi trường năm 2022

Kể từ năm 2022, dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép vận hành dự án đảm bảo các điều kiện BVMT đáp ứng các quy định của pháp luật. Vậy giấy phép môi trường được triển khai như thế nào? Làm sao để xác định hồ sơ, quy trình và cơ quan cấp GPMT?

Đối tượng nào cần lập giấy phép môi trường
Đối tượng nào cần lập giấy phép môi trường

1. Căn cứ pháp lý

 • Dựa theo Luật Bảo vệ môi trường 2020
 • Dựa theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định hướng dẫn thi hành Luật BVMT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2022
 • Dựa theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn Luật BVMT

2. Đối tượng cấp giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Áp dụng với dự án đầu tư nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh CTNH phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải trước khi vận hành chính thức
 • Áp dụng với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí môi trường

3. Hồ sơ cấp giấy phép môi trường

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 43 của Luật BVMT 2020

 • Văn bản đề nghị cấp GPMT
 • Báo cáo đề xuất cấp GPMT
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN:

+ Dự án không lập ĐTM phải có báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương

+ Dự án đầu tư, cơ sở không lập ĐTM thì chủ dự án nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật trong hồ sơ đề nghị cấp GPMT

4. Cấp GPMT theo thủ tục nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 43 của Luật BVMT 2020

 • Chủ dự án phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung GPMT; tham vấn ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm tra thực tế dự án và tổ chức thẩm định cấp GPMT
 • Khi dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản và được sự đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi trước khi cấp GPMT
 • Khi dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN, cơ quan cấp GPMT lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN trước khi cấp GPMT
Lập giấy phép môi trường 2022
Lập giấy phép môi trường 2022

5. Thời hạn xin giấy phép môi trường

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 43 của Luật BVMT 2020:

 • Đối với GPMT thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì thời hạn cấp giấy phép không quá 45 ngày
 • Đối với GPMT thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện thì thời hạn cấp giấy phép không quá 30 ngày

6. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

Dựa theo Điều 41 của Luật BVMT 2020

6.1. Bộ tài nguyên môi trường

 • Dự án quy định tại Điều 39 của Luật này được Bộ TNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
 • Dự án quy định tại Điều 39 của Luật này thuộc địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính UBND cấp tỉnh, cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở xử lý CTNH

6.2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

 • Cấp giấy phép đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

6.3. UBND cấp tỉnh

 • Dự án đầu tư nhóm II
 • Dự án đầu tư nhóm II (nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên)
 • Đối tượng tại khoản 2 Điều 39 của Luật này được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt báo cáo ĐTM

6.4. UBND cấp huyện

 • Cấp GPMT cho dự án quy định tại Điều 39 của Luật này (trừ quy định tại Khoản 1, 2,3 Điều này)

Quý Doanh nghiệp đang có nhu cầu tư vấn xin cấp giấy phép môi trường thì hãy liên hệ ngay Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768

7. TÀI LIỆU TỔNG QUAN VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 2022

Nếu quý doanh nghiệp cần tư vấn lập giấy phép môi trường theo luật BVMT 2020 có thể để lại thông tin để Hợp Nhất liên hệ tư vấn theo form dưới đây:
[contact-form-7 404 "Không tìm thấy"]