Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Doanh nghiệp và giấy phép môi trường

Luật BVMT không chỉ quy định những dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà còn phải thực hiện giấy phép môi trường (GPMT) dựa vào các tác động môi trường theo từng tiêu chí cụ thể. Với mục đích giảm gánh nặng cho các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho dự án được hoạt động ổn định mà vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ khi đi vào vận hành chính thức.

Những căn cứ để cấp giấy phép môi trường

GPMT là quy định mới được Nhà nước quy định đối với nhiều dự án theo quy định. Để được cấp giấy phép môi trường đòi hỏi dự án phải đáp ứng các yêu cầu quan trọng dưới đây trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành:

  • Dự án phải có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
  • Dự án phải có giấy chứng nhận, xác nhận có thời hạn về môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
  • Dự án phải có đầy đủ giấy phép xả thải hoặc giấy phép xả thải vào các công trình bảo vệ môi trường được cấp theo quy định của Luật Tài nguyên nước vẫn còn hiệu lực thi hành phải đề nghị cấp giấy phép môi trường khi hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, quản lý chất thải rắn.

Xin cấp giấy phép môi trường

Quy định về nội dung giấy phép

  • Nêu rõ thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp.
  • Nêu rõ nội dung giấy phép môi trường, yêu cầu về BVMT.
  • Quy định về thời hạn của giấy phép môi trường.

Thời hạn của giấy phép môi trường

  • Đối với Dự án nhóm I thì GPMT có thời hạn 7 năm
  • Đối với Dự án nhóm II áp dụng với dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành thì GPMT có thời hạn 7 năm.
  • Đối với những dự án còn lại thì GPMT có thời gian 10 năm.

Vai trò của giấy phép môi trường

Thể hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

GPMT được thực hiện dưới 2 hình thức gồm GPMT và đăng ký môi trường dựa vào quy mô xả thải, loại hình, mức độ ô nhiễm. Theo đó thì các trình tự, hồ sơ, thủ tục hành chính, điều kiện,… giữa GPMT và ĐKMT cũng khác nhau. Dựa trên tinh thần giảm thiểu chính sách, thời gian mà Luật BVMT 2020 sẽ quy định rõ thẩm quyền cấp phép, nội dung, nguyên tắc, căn cứ cấp phép hoặc quyền và nghĩa vụ của chủ giấy phép.

Hiện nay việc cấp GPMT sẽ dựa vào 4 nhóm dự án sẽ căn cứ vào việc xem xét quy mô, tính chất, mức độ tác động mà cần thủ tục hành chính khác nhau. Nhóm 1 gồm dự án phải lập ĐTM mà không cần GPMT. Nhóm 2 gồm dự án lập ĐTM và GPMT. Nhóm 3 gồm dự án không cần thực hiện ĐTM nhưng phải có GPMT và nhóm 4 gồm dự án không cần thực hiện thủ tục môi trường.

Công cụ quản lý môi trường

GPMT trở thành công cụ quản lý môi trường quan trọng của doanh nghiệp. Vai trò của GPMT giúp đảm bảo công cụ về điều kiện, cho phép cơ sở trước khi đi vào vận hành phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ chất thải ô nhiễm. Các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm bắt buộc phải có công trình xử lý, yêu cầu quan trắc môi trường định kỳ, điều chỉnh tải lượng chất thải phát sinh nhằm kiểm soát ô nhiễm.

Việc ban hành GPMT được coi văn bản giúp cơ quan quản lý nhà nước cho phép dự án được hoạt động toàn bộ hoặc một phần các công trình đáp ứng điều kiện BVMT. Nhờ GPMT mà doanh nghiệp sẽ cắt giảm nhiều thủ tục rườm rà, giảm chi phí cũng như đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro phát sinh từ dự án, đáp ứng mức độ nhạy cảm của môi trường chịu tác động từ dự án.

Nếu như Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ các thông tin chi tiết hơn về cách thức xin cấp giấy phép môi trường, lập ĐTM hoặc cùng nhiều loại hồ sơ môi trường khác thì hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *