Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Chương trình Phân loại Chất thải rắn Sinh hoạt Tại nguồn

Công ty Hồ Sơ Môi Trường xin chia sẻ đến quý bạn đọc thông tin về “Chương trình Phân loại Chất thải rắn Sinh hoạt Tại nguồn” do sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh đưa ra.

Chương trình Phân loại Chất thải rắn Sinh hoạt Tại nguồn

Chương trình Phân loại Chất thải rắn Sinh hoạt Tại nguồn

Chương trình Phân loại Chất thải rắn Sinh hoạt Tại nguồn

Các quy định, văn bản hướng dẫn liên quan đến triển khai Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

STT NỘI DUNG
1 Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020.
2 Công văn số 4448/UBND-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai kế hoạch chuẩn mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.
3 Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.
4 Kế hoạch 1358/KH-STNMT-CTR ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.
5 Công văn số 2254/STNMT-CTR ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh một số loại chất thải trong danh mục phân loại chất thải rắn tại nguồn.
6 Các câu hỏi – trả lời liên quan đến triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
7 Power point tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
8 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Nguồn: Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!