Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Thủ tục hồ sơ môi trường theo Luật BVMT 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020 quy định rõ ràng về một số thay đổi liên quan đến các thủ tục, hồ sơ môi trường doanh nghiệp. Đó là những thay đổi nào?

Thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường

 • Căn cứ theo Điều 29 của luật BVMT 2020 thì dự án đầu tư nhóm I phải tiến hành đánh giá sơ bộ tác động môi trường
 • Thời điểm thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định

Xác định tiêu chí phân loại các dự án đầu tư

Dựa theo Điều 28 của Luật BVMT 2020 thì tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư dựa vào những vấn đề dưới đây:

 • Dựa vào quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Dựa vào diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, biển, quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên
 • Dựa vào các yếu tố môi trường như khu dân cư tập trung, nguồn nước dùng sinh hoạt, khu bảo tồn thiên nhiên về đa dang sinh học, thủy sản, các loại rừng, di sản văn hóa vật thể, đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, vùng đất ngập nước cùng với các yêu cầu di dân, tái định cư cùng nhiều yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

Các nội dung chính trong BVMT nước mặt

Dựa theo Điều 8 Luật BVMT 2020 thì:

 • Phải tiến hành thống kê, đánh giá, giảm thiểu và xử lý nước thải trước khi xả vào nước mặt
 • Phải thực hiện quan trắc, đánh giá chất lượng nước, trầm tích, môi trường thủy sinh, công khai thông tin quản lý, khai thác và sử dụng nước mặt
 • Phải điều tra, đánh giá khả năng chịu tải môi trường, công bố khu vực nước mặt không còn khả năng chịu tải, đánh giá hạn ngạch xả nước thải vào nguồn nước
 • Khi nguồn nước bị ô nhiễm cần xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi và cải thiện môi trường
 • Thực hiện các phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, giải pháp quản lý ô nhiễm nước mặt xuyên biên giới
 • Thực hiện biện pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nước mặt

Thủ tục hồ sơ môi trường theo Luật BVMT 2020

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường?

Dựa theo Điều 33 của Luật BVMT thì đối tượng tham vấn gồm:

 • Áp dụng với cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư
 • Triển khai với cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư

Trách nhiệm tham vấn trong đánh giá tác động

Dựa theo Điều 33 của Luật BVMT 2020:

 • Chủ dự án đầu tư phải thực hiện tham vấn đối tượng tham vấn, được khuyến khích tham vấn ý kiến chuyên gia trong quá trình lập ĐTM.
 • Cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định. Trong trường hợp hết thời hạn quy định mà cơ quan nhà nước không có văn bản trả lời thì được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Vai trò của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM

Dựa theo Điều 36 của Luật BVMT thì quyết định báo cáo ĐTM sẽ làm căn cứ để cơ quan:

 • Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác nước khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản
 • Đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí phải phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ
 • Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư phải có phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
 • Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng
 • Cấp giấy phép môi trường
 • Là điều kiện để cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển

Với những quy định trên hy vọng bạn sẽ nắm rõ một số quy định cơ bản của Luật BVMT 2020 để tiến hành thực hiện thủ tục hồ sơ môi trường quan trọng như báo cáo ĐTM, cấp GPMT. Cần hỗ trợ thêm thông tin hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!