Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Chuyển giao chất thải nguy hại theo GPMT

Một doanh nghiệp đã có giấy phép môi trường thì hai doanh nghiệp có được liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại được hay không? Cụ thể Công ty A đã có GPMT những muốn chuyển giao CTNH cho Công ty B thì có đúng với quy định của pháp luật không?

chuyển giao chất thải nguy hại theo GPMT

1. Quy định về phân định, phân loại chất thải nguy hại

  • Việc phân định chất thải được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại.
  • Các chất thải nguy hại phải được phân loại theo mã để lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp. Được sử dụng chung bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đối với các mã chất thải có cùng tính chất, không có khả năng gây phản ứng, tương tác lẫn nhau và có khả năng xử lý bằng cùng một phương pháp.
  • Nước thải nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở phát sinh thì được quản lý theo quy định về quản lý nước thải.
  • Chất thải nguy hại phải được phân loại bắt đầu từ thời điểm đưa vào lưu giữ hoặc khi chuyển đi xử lý trong trường hợp không lưu giữ.

2. Quy định thu gom, lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại

  • Chủ nguồn thải CTNH phải có phương tiện, thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và cơ sở được cấp giấy phép môi trường có chức năng xử lý phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển.
  • Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu gom sản phẩm, bao bì phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, văn phòng cơ quan nhà nước, trường học, nơi công cộng thuộc danh mục sản phẩm, bao bì quy định tại Phụ lục XXII của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và danh mục CTNH do Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành để thực hiện trách nhiệm tái chế không phải có giấy phép môi trường có nội dung xử lý chất thải nguy hại nhưng phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH.
  • Trường hợp chủ nguồn thải chất thải nguy hại có phương tiện, thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ được vận chuyển chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở bằng các phương tiện vận chuyển chính chủ. Các chủ nguồn thải phải lắp đặt thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và cung cấp tài khoản cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh giám sát, quản lý.

2.1. Cơ sở có chức năng xử lý chất thải

Trường hợp cơ sở được cấp giấy phép môi trường có chức năng xử lý chất thải nguy hại phù hợp với loại chất thải cần vận chuyển, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép môi trường có nội dung về dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây:

+ Lắp đặt thiết bị định vị đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và cung cấp tài khoản cho Bộ TNMT giám sát, quản lý.

+ Trong trường hợp có nhu cầu thuê phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại, phải ký hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển, chịu trách nhiệm đối với hoạt động của phương tiện vận chuyển trong thời gian thuê và không được cho thuê lại phương tiện vận chuyển đó.

  • Việc thuê phương tiện vận chuyển công cộng như phương tiện đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển để vận chuyển chất thải thì phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường trước khi thực hiện.

3. Quy định liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại

  • Khi 02 tổ chức, cá nhân có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần có nhu cầu liên kết trong đó một bên chỉ thực hiện việc vận chuyển chất thải nguy hại và chuyển giao trách nhiệm xử lý cho bên còn lại thì bên chuyển giao hoặc tiếp nhận phải gửi văn bản đề nghị kèm theo hợp đồng liên kết đến cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Thời hạn cơ quan cấp giấy phép môi trường trả lời bằng văn bản là 15 ngày.
  • Bên nhận chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo hợp đồng liên kết phải trực tiếp xử lý chất thải nguy hại, không được chuyển giao tiếp CTNH cho bên thứ ba để xử lý. Bên nhận chuyển giao từ chủ nguồn thải trong trường hợp có hợp đồng liên kết phải xử lý được ít nhất một loại CTNH đã tiếp nhận và phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ nguồn thải hoặc có hợp đồng ba bên về việc liên kết thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần lập hồ sơ cấp GPMT thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938 857 768

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!