Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tùy thuộc vào tính chất, quy mô và phạm vi hoạt động mà dự án phải bắt buộc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường tương ứng. Và chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được xác định bằng dự toán. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa nắm rõ những quy định trong tính toán các công việc cụ thể trong báo cáo bằng chi phí như thế nào. Mời bạn cùng Hợp Nhất theo dõi những mức chi phí chi tiết dưới đây nhé!

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Chi phí lập báo cáo ĐTM

1. Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Khai toán chi phí.
 • Khai toán khi thực hiện chi phí dự kiến, xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Chi phí đánh giá tác động môi trường chưa có định mức công bố, tạm tính theo mức chi phí của dự án, công trình tương tự đã thực hiện.
 • Dự toán gói thầu.

Việc dự toán gói thầu khi lập báo cáo đtm được xác định và cập nhật trước khi tổ chức và lựa chọn nhà thầu.

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.1. Xác định dự toán gói thầu

+  Dự toán gói thầu gồm chi phí công việc tư vấn:

+ + Các khoản phí như phí chuyên gia, phí quản lý, chi phí khác, thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và phí dự phòng.

++ Giá trị dự toán tính theo công thức: C = Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp.

Chi phí lập ĐTM
Chi phí lập ĐTM

Trong đó:

Ccg (phí chuyên gia) = số lượng chuyên gia x thời gian làm việc x tiền lương.

Cql (phí quản lý) = Ccg x N.

 • Nếu Ccd < 1 tỷ thì N = 55%.
 • Nếu Ccd > 1 tỷ < 5 tỷ thì N = 55%.
 • Nếu Ccd > 5 tỷ thì N = 45%.

Ck: các khoản chi phí khác như văn phòng phẩm, khấu hao thiết bị, phần mềm, hội họp,…

TN: thu nhập thuế tính trước = 6% x (Ccg + Cql).

VAT (thuế GTGT) = V x (Ccg + Cql + Ck + TN) (Giá trị V thường là 0%, 5% và 10%).

Cdp (phí dự phòng) = 10% x (Ccd + Cql + Ck + TN + VAT).

1.2. Cập nhật dự toán gói thầu

 • Nếu dự toán gói thầu phê duyệt trước thời điểm mở thầu > 28 ngày thì cập nhật thay thế gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Việc cập nhật được thực hiện phù hợp với chế độ chính sách liên quan đến các phương pháp xác định dự toán gói thầu.

2. Dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2.1. Đối với báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định cấp tỉnh (hoặc cấp huyện)

 • Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức lập báo cáo ĐTM cho dự án theo nội dung và phương pháp xác định dự toán theo quy định.
 • Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

+ Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ tài chính, xem mỗi chương trong báo cáo ĐTM là một chuyên đề. Chi phí viết báo cáo được tính không quá 5 chương x 5 triệu đồng/chương = 25 triệu đồng (theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nội dung công tác đánh giá tác động môi trường gồm 5 chương).

+ Đối với dự án có tính chất đặc thù về môi trường như xử lý nước thải, rác thải,… thì số lượng chuyên đề tính thêm phải phù hợp với tính chất của dự án trong trường hợp tư vấn và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải hay xử lý chất thải.

2.2. Đối với báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức lập dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường với nội dung và phương pháp xác định dự toán chi phí theo quy định. Giá trị dự toán được lập không vượt quá giá trị trần quy định tại phụ lục đính kèm quyết định này. Trường hợp điều chỉnh, mở rộng báo cáo đánh giá tác động môi trường thì được tính theo phạm vi tổng thể của dự án.
Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường

3. Kinh phí lập, thẩm định báo cáo ĐTM

 • Chi phí đánh giá tác động môi trường từ nguồn vốn đầu tư của dự án.
 • Chi phí thẩm định báo cáo ĐTM từ nguồn thu phí thẩm định báo cáo.
 • Chi phí hoạt động kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành dự án lấy từ nguồn phí BVMT.

Nếu bạn cần đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngày Hotline: 0938.857.768 để được tư vấn chi tiết nhé!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!