Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Mức phạt đối với hành vi không lập báo cáo quan trắc định kỳ

Vốn dĩ là loại hồ sơ môi trường có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với doanh nghiệp, báo cáo giám sát môi trường trở thành công cụ quản lý môi trường hiệu quả nhất. Báo cáo giám sát môi trường là phân tích, đánh giá và đề xuất biện pháp, phương án hạn chế và giảm thiểu mức độ ô nhiễm của các nguồn gây ô nhiễm. Nhưng không phải cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nào cũng nắm rõ hình thức, thủ tục hồ sơ đi kèm đúng với các quy định của pháp luật, khá nhiều trường hợp chưa lập hoặc lập hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ còn sơ sài, thiếu chặt chẽ và chưa liên kết với các cơ quan môi trường.

Mức phạt không thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ
(Hình: Mức phạt không làm báo cáo quan trắc định kỳ)

Công ty môi trường Hợp Nhất gởi đến bạn đọc một số mức phạt mà Pháp luật có quy định trong việc doanh nghiệp chưa hoàn thành nhiệm vụ lập báo cáo quan trắc môi trường thích hợp.

Mức phạt khi không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Đối với hành vi không thực hiện giám sát môi trường trong trường hợp phải thực hiện giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án BVMT thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp huyện;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch BVMT, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Đối với hành vi thực hiện giám sát chát thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng/lần) hoặc;

Đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, kế hoạch BVMT, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc;

Không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và các hồ sơ môi trường tương đương của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cáp tỉnh ủy quyền.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng/lần) hoặc đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền;

Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31/01 hằng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt chuẩn môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo quan trắc định kỳ và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thống số, vị trí, tần suất giám sát là 03 tháng/lần) hoặc;

Đột xuất theo quy định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ; không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31.01 hằng năm) hoặc;

Đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ (về thông số, vị trí, tần suất giám sát) hoặc không thực hiện giám sát môi trường xung quanh theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Đối với hành vi thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (về thông số vị trí, tần suất giám sát là 3 tháng/lần) hoặc đột xuất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

Không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần trước ngày 31/01 hằng năm) hoặc đột xuất cho cơ quan đã xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cư quan ngang bộ.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đối với hành vi không báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ (một năm một lần, trước ngày 31/01 hằng năm) hoặc;

Đột xuất cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT và các hồ sơ về môi trường tương đương thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, cơ quan ngang bộ;

Phối hợp với đơn vị không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo lĩnh vực và phạm vi được cấp giấy chứng nhận) để thực hiện báo cáo quan trắc định kỳ, giám sát môi trường, trừ các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được UBND cấp tỉnh thành lập hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ quan trắc, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh hoặc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Đối với các hành vi không vận hành, vận hành không đúng quy trình với thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; không lưu giữ số liệu quan trắc nước thải, khí thải theo quy định hoặc không truyền số liệu quan trắc về cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng

Đối với các hành vi lắp đặt thiếu một trong các thông số của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Đối với các hành vi không có thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục hoặc thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng

Đối với các hành vi xây lắp, lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát trong trường hợp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc pha loãng nước thải, khí thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Cong ty môi trường
(Hình: Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

Trên đây là các mức phạt mà công ty dịch vụ môi trường Hợp Nhất muốn thông tin đến các cá nhân và doanh nghiệp liên quan về hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường nắm rõ hơn. Mọi thắc mắc cần giải đáp Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0938 857 768.